Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Nastava
Hidrodinamika cijevnih mreža
Hidrodinamika cijevnih mreža
Ukupno sati: 3 [2+1]
ECTS bodovi: 4.0
Nositelji kolegija: M. Šavar; I. Džijan
Tip kolegija: stručni
Vrsta vježbi: auditorne
Preduvjeti za upis: Mehanika fluida I
Literatura: Virag, Z.: Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2002.
Fancev, M.: Mehanika fluida, Tehnička enciklopecija, Zagreb, 1983.
Munson, B.; Young, D.; Okiishi, T.: Fundamentals of fluid mechanics, Wiley, 1990.


 

Cjelina Cilj Ishod

1

Osnovne jednadžbe dinamike fluida:
Upoznati studente s osnovama hidrodinamičkog proračuna jednostavnih cjevovoda.
Objasniti međusobni utjecaj cjevovod-pumpa te definirati radnu točku cjevovoda.

  • upotreba modificirane Bernoullijeve jednadžbe
  • modeliranje linijskih i lokalnih gubitaka
  • određivanje radne točke cjevovoda
  • proračun osnovnih parametara jednostavnog cjevovoda

2

Hidrodinamički model jednodimenzijskog izotermnog nestacionarnog strujanja slabo stlačivog fluida:
Upoznati studente s osnovnim zakonima dinamike fluida te im objasniti primjenu tih zakona u 1D slučajevima strujanja.


  • znati izvesti i upotrijebiti osnovne diferencijalne jednadžbe jednodimenzijskog strujanja
  • znati izvesti i upotrijebiti izraz za brzinu širenja slabog tlačnog poremećaja

3

Numerički postupak rješavanja Metoda Hardy-Cross:
Upoznati studente s osnovnim načinima numeričkog rješavanja sustava jednadžbi koji opisuju stacionarno strujanje u složenim cjevovodima.

  • znati proračunati stacionarno strujanje u složenim cjevovodima metodom Hardy-Crossa

4

Numerički postupak rješavanja Metoda karakteristika:
Upoznati studente s osnovnim načinima numeričkog rješavanja sustava jednadžbi koji opisuju nestacionarno strujanje u složenim cjevovodima.
  • znati proračunati nestacionarno strujanje u složenim cjevovodima metodom karakteristikaFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940